CHROMA-HAIKU Itamae I-08 Suminagashi Deba, 18 cm
CHROMA-HAIKU Itamae I-08 Suminagashi Deba, 18 cm

CHROMA-HAIKU Itamae I-08 Suminagashi Deba, 18 cm

Chroma

€2.980,00

CHROMA-HAIKU Itamae I-06 Suminagashi Sashimi, 27 cm
CHROMA-HAIKU Itamae I-06 Suminagashi Sashimi, 27 cm

CHROMA-HAIKU Itamae I-06 Suminagashi Sashimi, 27 cm

Chroma

€2.885,00

CHROMA-HAIKU Itamae Suminagashi Sashimi, 33 cm - I-04
CHROMA-HAIKU Itamae Suminagashi Sashimi, 33 cm - I-04

CHROMA-HAIKU Itamae Suminagashi Sashimi, 33 cm - I-04

Chroma

€3.480,00